Igualdade
PLAN ESTRATÉXICO DE IGUALDADE DA USC
02 de septiembre del 2009
A defensa da igualdade entre homes e mulleres coa promoción da súa participación igualitaria na toma de decisións é un principio estatutario da USC. Este principio ha de estar desenvolvido dentro da responsabilidade da USC perante a sociedade e o seu compromiso na calidade da docencia, na investigación e nos servizos


Para que estas propostas non se queden estancadas en principios xenéricos e teóricos, a USC elaborou o Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como ferramenta para o logro da igualdade efectiva e a eliminación de todo tipo de discriminación, así como da conciliación da vida persoal, familiar e laboral e a corresponsabilidade.

www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oix/descargas/plan_estratexico09.pdf
Volver