Novas Anuncios
XORNADAS: TEMAS ACTUAIS DE DEREITO PROCESUAL
24 de enero del 2011
PRESENTACIÓN COMUNICACIÓNS
 
 
PRIMEIRAS XORNADAS COMPOSTELÁS DE
TEMAS ACTUAIS DE DEREITO PROCESUAL E DEREITO PENAL
 
Santiago de Compostela, 14 e 15 de marzo de 2011
 
As persoas interesadas poderán presentar comunicación coa consabida presentación, sobre algún dos temas obxecto das Xornadas.
 
Normas para a presentación de comunicacións:
 1. Só poderán presentar comunicacións as persoas matriculadas ás Xornadas.
 2. As comunicacións poderán ser de autoría individual ou colectiva (máximo 2 persoas)
 3. A data límite para remitir a comunicación é o 28 de febreiro. Aquelas comunicacións remitidas alén ás 24h. do devandito día 28, non serán admitidas.
 4. As comunicacións deberán remitirse ao seguinte enderezo electrónico: investigadoras@iustitiaomnibus.org
 5. O asunto do correo será: “COMUNICACIÓN”.
 6. Os/As comunicantes serán informados por correo electrónico da decisión da Dirección das Xornadas sobre a admisión da súa comunicación e sobre as condicións da presentación da devandita comunicación nas Xornadas, atendendo ao número final de comunicacións que foran aceptadas.
 7. Normas de estilo:
o       As comunicacións deberanse presentar en documento con formato word.
o       Na primeira páxina incluiranse os seguintes datos:
·         Título da comunicación
·         Nome e apelidos
·         Institución de Procedencia: Universidade, Instituto de investigación...
·         Correo electrónico.
·         Resumo: Máximo 10 liñas
·         Palabras chave: Máximo 5 palabras
o       Texto: O texto da comunicación non deberá superar as 5 follas, escritas   en letra Times New Roman, tamaño 12, interliñado dobre.
 1. Presentación oral da comunicación:
o       Os/As comunicantes disporán dun máximo de 5 minutos para presentar as principais conclusións do seu traballo. Non se poderán empregar soportes informáticos para a presentación.
o       O/A presentador/a da comunicación só poderá ser o/a autor/a da mesma.
 
 
PRESENTACIÓN COMUNICACIONES
 
 
PRIMERAS JORNADAS COMPOSTELANAS DE
TEMAS ACTUALES DE DERECHO PROCESAL Y DERECHO PENAL
 
Santiago de Compostela, 14 y 15 de marzo de 2011
 
Las personas interesadas podrán presentar comunicación con la consabida presentación, sobre alguno de los temas objeto de las Jornadas.
 
Normas para la presentación de comunicaciones:
 1. Sólo podrán presentar comunicaciones las persoas matriculadas en las Jornadas.
 2. Las comunicaciones podrán ser de autoría individual o colectiva (máximo 2 personas)
 3. La fecha límite para remitir la comunicación es el 28 de febreiro. Aquellas comunicaciones remitidas más allá de las 24h. del citado día 28, no serán admitidas.
 4. Las comunicaciones deberán remitirse a la siguiente dirección electrónica: investigadoras@iustitiaomnibus.org
 5. El asunto del correo será: “COMUNICACIÓN”.
 6. Los/Las comunicantes serán informados/as por correo electrónico de la decisión de la Dirección de las Jornadas sobre la admisión de su comunicación y sobre las condiciones de presentación de la citada comunicación en las Jornadas, atendiendo al número final de comunicaciones que hubieran sido aceptadas.
 7. Normas de estilo:
o       Las comunicaciones deberán presentarse en documento con formato word.
o       En la primera página se incluirán los siguientes datos:
·         Título de la comunicación
·         Nombre y apellidos
·         Institución de Procedencia: Universidad, Instituto de investigación...
·         Correo electrónico.
·         Resumen: Máximo 10 líneas
·         Palabras clave: Máximo 5 palabras
o       Texto: El texto de la comunicación no deberá superar las 5 hojas, escritas   en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado doble.
 1. Presentación oral de la comunicación:
o       Los/Las comunicantes dispondrán de un máximo de 5 minutos para presentar las principales conclusiones de su trabajo. No se podrán emplear soportes informáticos para la presentación.
o       El/La presentador/a de la comunicación sólo podrá ser el/la autor/a de la misma.
Volver