Novas Anuncios
CONGRESO INTERNACIONAL: MEDIACIÓN E VIOLENCIA
17 de septiembre del 2012

CONGRESO INTERNACIONAL: MEDIACIÓN E VIOLENCIA DE XÉNERO

Santiago de Compostela

29, 30 e 31 de outubro de 2012

 

LUNS, 29 DE OUTUBRO DE 2012

 

9.00h.-09.30 h. Acreditación 

 

10.00-10.30 h. Inauguración

 

10.30h.-11.45 h. Miscelánea de cuestións preliminares relativas á violencia de xénero.

Cristina Torrado Tarrío. Psicóloga. Investigadora en Formación da Área de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela.

Cristina Alonso Salgado. Contratada FPI da Área de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela.

 

11.45-12.15 h. Pausa

 

12.15-14.00 h. Retos da xustiza actual en relación á violencia contra a muller

Estela San José Asensio. Xuíza do Xulgado de Violencia sobre a Muller número 3 de Lugo.

Pilar Fernández Pérez. Fiscal da Xefatura de Área de Santiago de Compostela, encargada de violencia de xénero.

 

15.30-16.30 h. Presentación de comunicacións

 

16.30.-17.30 h. Violencia de xénero: unha aproximación multidisciplinar

Enrique Echeburúa. Catedrático de Psicoloxía Clínica da Universidade do País Vasco. 

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda. Profesora Titular de Dereito Penal da Universidade Complutense de Madrid

 

17.30-18.00 h. Pausa

 

18.00-19.00 h. Despotismo ilustrado 2.0: É posible unha perspectiva de xénero sen mulleres?

Teresa Moure Pereiro. Profesora Titular de Lingüística Xeral da Universidade de Santiago de Compostela.

Pilar González García. Psicóloga (pendente de confirmación).

 

MARTES, 30 DE OUTUBRO

10.00-11.15 h. Vítima e vitimario perante a encrucillada da Xustiza Restaurativa

Isabel González Cano. Catedrática de Dereito Procesual da Universidade de Sevilla.

Nicolás González-Cuellar Serrano. Catedrático de Dereito Procesual da Universidade de Castela-A Mancha

 

11.15-11.45 h. Pausa

 

11.45-14.00 h. O novo paradigma da Xustiza Restaurativa: retribucionismo, resocialización, etc. A superación do modelo vixente

Gonzalo Quintero Olivares. Catedrático de Dereito Penal da Universidade Rovira i Virgili. 

Bernardino Varela Gómez. Profesor Titular de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela.

 

15.45-16.45 h. Presentación de comunicacións

 

16.45h-18.00 h. A mediación penal: delimitación conceptual, particularidades, características esenciais, limitacións, etc. 

Ramón Alzate Sáez de Heredia. Catedrático de Psicoloxía da Universidade do País Vasco.

Víctor Moreno Catena. Catedrático de Dereito Procesual da Universidade Carlos III de Madrid.

José Luis Manzanares Samaniego. Conselleiro Permanente de Estado.

 

18.00-18.30 h. Pausa

 

18.30-20.00 h. Principio de legalidad vs principio de oportunidade: unha esperanza para a mediación no proceso penal?

Ramón García Albero. Catedrático de Dereito Penal da Universidade de Lleida. 

Teresa Armenta Deu. Catedrática de Dereito Procesual da Universidade de Girona. 

Francisco Javier Álvarez García. Catedrático de Dereito Penal da Universidade Carlos III.

 

MÉRCORES, 31 DE OUTUBRO

 

10.00h- 11.30h. A mediación en supostos de violencia contra a muller no seo da parella. Unha ollada dende o Dereito Comparado

Miriam Pina. Profesora de Vitimoloxía da Universidade de Porto.

Maria Virgilio. Profesora de Dereito Penal da Università di Bologna. Avogada.

 

11.30h.-12.00h. Pausa

 

12.00h.-13.30 h. Marco xeral da mediación en supostos de violencia de xénero

Raquel Castillejo Manzanares. Catedrática de Dereito Procesual da Universidade de Santiago de Compostela

Concepción Sáez Rodríguez. Secretaria Xudicial.

 

15.30-16.30 h. Presentación de comunicacións

 

16.30-18.00 h. Proceso xudicial e violencia de xénero

Juan Luis Gómez Colomer. Catedrático de Dereito Procesual da Universidade Jaume I.

Francisco Etxeberría Guridi. Catedrático de Dereito Procesual de la Universidade do País Vasco.

 

18.00-18.30 h. Pausa

 

18.30h-20.00 h. Debate: É  desexable mediar en supostos de violencia de xénero? En qué casos? Baixo qué circunstancias?

Patricia Esquinas Valverde Investigadora de Dereito Penal da Universidade de Granada.

María Jesús Guardiola Lago. Investigadora en Dereito Penal. Maxistrada suplente da Audiencia Provincial de Lleida.

 

MATRÍCULA

 

Ingreso 20€ estudantes

50€ resto de interesadas/os

Banco Santander, número de  conta  00492584902214002210, facendo    constar o nome da persoa que se matricula. No concepto figurará:5025.R486.64300-Congreso Mediación.

Unha vez matriculada/o envíe copia do xustificante de pago ó correo electrónico: investigadoras@iustitiaomnibus.org (sen o envío deste correo non quedará constancia efectiva da matrícula para a organización).

 

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓNS

CONGRESO INTERNACIONAL “VIOLENCIA DE XÉNERO E XUSTIZA”

Santiago de Compostela, 29, 30 e 31 de outubro de 2012

 

As persoas interesadas poderán presentar comunicación coa consabida exposición, sobre algún dos temas obxecto das Xornadas.

 

Normas para a presentación de comunicacións:

1.     Só poderán presentar comunicacións as persoas matriculadas ás Xornadas.

  1. As comunicacións poderán ser de autoría individual ou colectiva (máximo 2 persoas).
  2. A data límite para remitir a comunicación é o 23 de outubro. Aquelas comunicacións remitidas alén ás 24h. do devandito día, non serán admitidas.
  3. As comunicacións deberán remitirse ao seguinte enderezo electrónico: investigadoras@iustitiaomnibus.org
  4. O asunto do correo será: “COMUNICACIÓN”.
  5. Os/As comunicantes serán informados por correo electrónico da decisión da Dirección das Xornadas sobre a admisión da súa comunicación e sobre as condicións da presentación da devandita comunicación nas Xornadas, atendendo ao número final de comunicacións que foran aceptadas.
  6. Normas de estilo:

o As comunicacións deberanse presentar en documento con formato word.

o Na primeira páxina incluiranse os seguintes datos:

· Título da comunicación

· Nome e apelidos

· Institución de Procedencia: Universidade, Instituto de investigación...

· Correo electrónico.

· Resumo: Máximo 10 liñas

· Palabras chave: Máximo 5 palabras

o Texto: O texto da comunicación non deberá superar as 5 follas, escritas en letra Times New Roman, tamaño 12, interliñado dobre.

8.     Presentación oral da comunicación:

o Os/As comunicantes disporán dun máximo de 5 minutos para presentar as principais conclusións do seu traballo. Non se poderán empregar soportes informáticos para a presentación.

o O/A presentador/a da comunicación só poderá ser o/a autor/a da mesma.

 

PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

 

CONGRESO INTERNACIONAL “VIOLENCIA DE GÉNERO Y JUSTICIA”

Santiago de Compostela, 29, 30 y 31 de octubre de 2012

 

Las personas interesadas podrán presentar comunicación con la consabida exposición, sobre alguno de los temas objeto del Congreso.

 

Normas para la presentación de comunicaciones:

1.     Sólo podrán presentar comunicaciones las persoas matriculadas en las Jornadas.

2.     Las comunicaciones podrán ser de autoría individual o colectiva (máximo 2 personas)

3.     La fecha límite para remitir la comunicación es el 23 de octubre. Aquellas comunicaciones remitidas más allá de las 24h. del citado día, no serán admitidas.

4.     Las comunicaciones deberán remitirse a la siguiente dirección electrónica: investigadoras@iustitiaomnibus.org

5.     El asunto del correo será: “COMUNICACIÓN”.

6.     Los/Las comunicantes serán informados/as por correo electrónico de la decisión de la Dirección de las Jornadas sobre la admisión de su comunicación y sobre las condiciones de presentación de la citada comunicación en las Jornadas, atendiendo al número final de comunicaciones que hubieran sido aceptadas.

7.     Normas de estilo:

o Las comunicaciones deberán presentarse en documento con formato word.

o En la primera página se incluirán los siguientes datos:

· Título de la comunicación

· Nombre y apellidos

· Institución de Procedencia: Universidad, Instituto de investigación...

· Correo electrónico.

· Resumen: Máximo 10 líneas

· Palabras clave: Máximo 5 palabras

o Texto: El texto de la comunicación no deberá superar las 5 hojas, escritas en letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado doble.

8.     Presentación oral de la comunicación:

o Los/Las comunicantes dispondrán de un máximo de 5 minutos para presentar las principales conclusiones de su trabajo. No se podrán emplear soportes informáticos para la presentación.

o El/La presentador/a de la comunicación sólo podrá ser el/la autor/a de la misma.

 

 

 

Volver