Convenios / Contratos
MASTER DE MEDIACIÓN
31 de agosto del 2009
Obxectivos do Master:

O obxectivo xeral deste Master é a formación de profesionais con dominio nas técnicas de mediación nos diferentes ámbitos nos que se poida dar un conflito.
Entre as formas de solución dos conflitos cobraron importancia nos últimos tempos as ADR, "Alternative Dispute Resolution", as formas de resolución alternativa dos conflitos, como contraposición á forma habitual de resolución que foi acudir aos tribunais de xustiza.


Como é ben sabido, a solución aos problemas sociais que ofrecen os tribunais dista moito de ser a máis adecuada, o que se pon de manifesto especialmente cando o conflito incide no ámbito das relacións persoais dos suxeitos en conflito. Entre outras cousas, atribúese á jurisdicción lentitud na resolución dos conflitos, pouco coñecemento do conflito en si, información insuficiente, e, sobre todo, limitada eficacia das resolucións.


A insuficiencia da resolución dos conflitos pola tradicional vía jurisdiccional faise patente sobre todo no ámbito das relacións familiares (separación, divorcio, separación da parella de feito, conflitos entre pais e fillos, entre pais e avós...), aínda que tamén noutros ámbitos nos que o denominador común é a continuidade da relación entre as persoas en conflito, como pode ser o caso de conflitos escolares, laborais, empresariais, etc.


A mediación aparece como unha forma de resolución alternativa á jurisdicción do conflito, a través da cal as partes en conflito chegan por si mesmas a unha solución coa axuda dun mediador, que coa súa formación ofrece ás partes novas vías de diálogo e entendemento. Entre as características principais da mediación atópanse a voluntariedad e a igualdade entre as partes, podéndose acceder a ela de forma autónoma respecto da jurisdicción así como unha vez suscitado o conflito ante a jurisdicción.
Os obxectivos específicos son:

  • Formar ao estudante no coñecemento das técnicas de avaliación de conflitos e actitudes persoais
  • Formar ao estudante con técnicas de negociación
  • Formar ao estudante nas técnicas de mediación
  • Formar ao estudante de forma integral nos campos nos que é susceptibel a mediación (Dereito de familia, Adopción, AMBITO EMPRESARIAL, Empresa familiar, Dereito de menores, Psicoloxía e Socioloxía da Familia, Conflitos escolares, Conflitos laborais, Responsabilidade civil, CONFLITOS VECIÑAIS.
 
Requisitos de acceso:

Licenciados en calquera rama do coñocemento, podendo excepcionalmente accede-los titulados de primeiro ciclo, esto es, os Diplomados en educación, graduados sociais e titulacións similares, por razón da especificidade del Máster e a súa conexión coa formación de posgrao de titulados universitarios.

 
 
Sistema de selección:

CURRICULUM ACADÉMICO, EXPERIENCIA PROFESIONAL E ENTREVISTA PERSOAL

 
Procedemento de Avaliación:

ASISTENCIA A POLO MENOS UN 80% DAS CLASES E ELABORACIÓN DO TRABALLO DE INVESTIGACIÓN QUE SE ENTREGARÁ NO MES DE XUÑO DE 2010

 
Titorías:
PRESENCIAIS EN HORAS A DETERMINAR

SEMI-PRESENCIAIS A TRAVÉS DE EMAIL

 
Calendario:
VERNES DE 17.00 A 21.00
SÁBADO DE 10.00 A 14.00

FACULTADE DE DEREITO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
AULA LETE DEL RIO

 
Programa:

1. O CONFLITO E OS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. Créditos:
2. TÉCNICAS DE ANÁLISES DO CONFLITO. Créditos: 2,4

3. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN. Créditos: 2,8

4. A MEDIACIÓN. Créditos: 1,6

5. TÉCNICAS DE MEDIACIÓN. Créditos: 3,2

6. MEDIACIÓN FAMILIAR. Créditos: 5,6

7. MEDIACIÓN NO ÁMBITO ESCOLAR. Créditos: 2,8

8. MEDIACIÓN NO ÁMBITO DA EMPRESA E NO ÁMBITO SANITARIO. Créditos: 4,8

9. MEDIACIÓN NO ÁMBITO VECINAL E EN CONFLITOS POLÍTICOS. Créditos: 4,8

10. MEDIACIÓN PENAL. Créditos: 5,2

11. TRABALLO DE INVESTIGACIÓN E EXPOSICIÓN. Créditos: 14,8

 

Este curso engloba ós seguintes cursos de posgrao ou formación contínua

Especialista en Medicación Familiar (E9A7)
Especialista en Mediación Comunitaria e Conflictos Políticos (E9A8)
Especialista en Mediación Penal (E9A9)
Especialista en Mediación Empresarial e Sanitaria (E9B0)
Curso de Experto Universitario en Mediación Empresarial e Sanitaria (F9VD)
Curso de Experto Universitario en Mediación Familiar (F9VE)
Curso de Experto en Mediación Escolar (F9VF)
Curso de Experto en Mediación Comunitaria e Conflictos Políticos (F9VG)
Curso de Experto en Mediación Penal (F9VH)

Volver