Información
MASTER DE MEDIACIÓN
16 de junio del 2012

Requisitos de acceso:

Esíxense os mesmos requisitos de acceso que os dos másters oficiais. Ademais poderá ser admitido o alumnado ao que lle falte cursar un número máximo de 30 créditos ECTS necesarios para obter a titulación de acceso requerida. Non obstante. o título de máster expedirase unicamente para aquel alumnado que supere os 30 créditos ECTS necesarios para obter a titulación de acceso requerida antes de acabar o ano académico no que se desenvolve o máster.     

Sistema de selección:

Curriculum académico. formación complementaria afín á materia. experiencia profesional e entrevista persoal.  

Procedemento de Avaliación:

Asistencia a, polo menos, un 80% das clases e elaboración e defensa dun traballo de investigación que se entregará no mes de xullo de 2018.      

Titorías:

Presenciais en horario a determinar.
Semi-presenciais a través de email.      

Calendario:

Venres, de 16.00 a 21.00
Sábado de 09.00 a 14.00

Volver